Kupuj używane Hyundai na AutoScout24

Największy wybór używanych samochodów w Europie.

Oferty pasujące do wyszukiwania

Oferty pasujące do wyszukiwania

Historia Hyundai Motor Company zaczyna si? od modelu Pony: tak nazywa? si? pierwszy samodzielnie opracowany model Hyundaia, zbudowany po raz pierwszy w roku 1976 w Korei i przedstawiony publicznie na 55 Autosalonie w Turynie. Od 1982 roku do produkcji wszed? nast?pca tego modelu, Pony 2. Poza tym Hyundai produkowa? lekkie samochody ci??arowe, a od po?owy lat 80. tak?e ci??kie samochody ci??arowe.


Jeszcze dzisiaj Hyundai jest najwi?kszym korea?skim producentem samochodów u?ytkowych. W roku 1983 rozpocz?? si? eksport modelu Pony do Kanady do Ameryki ?rodkowej, w kolejnym roku do USA. Przedsi?biorstwo, które po za?o?eniu w 1967 przez Chung-Ju-yung najpierw produkowa?o dla Forda model Taunus, stale rozszerza swoj? palet? produktów. O ile pierwsze pojazdy opiera?y si? jeszcze na modelach Mitsubishi, od pocz?tku lat 90. Hyundai produkuje ju? wszystkie samochody ca?kowicie samodzielnie.


W roku 1991 rozpocz?? si? eksport do Niemiec i Hyundai szybko sta? si? najszybciej rosn?cym producentem przemys?u motoryzacyjnego w Republice Federalnej Niemiec. Do tej pory w Niemczech zosta?o sprzedanych oko?o 420.000 pojazdów. Udzia? w rynku firmy Hyundai Motor Deutschland GmbH z siedzib? w Neckarsulm, wynosi 1,55.


Tymczasem mo?na ju? wybiera? spo?ród 13 serii pojazdów marki Hyundai. Program produkcyjny si?ga od ma?ych samochodów Getz, które w roku 2005 by?y najcz??ciej sprzedawanym modelem, poprzez kompaktowego vana Matrix a? po vana rodzinnego Trajet albo te? bardzo wytrzyma?e auto typu transporter model H1. Limuzyna klasy wy?szej model Grandeur jeszcze dok?adniej podzieli?a na kategorie grup? docelow?. Hyundai próbuje umocni? swoj? pozycj? przede wszystkim w rosn?cym segmencie samochodów typu SUV (Sports Utility Vehicle). Firma w postaci modelu Tucson oferuje auto raczej w typie SUV-a przystosowanego do jazdy po mie?cie, sportowym wariantem b?dzie z kolei Santa Fe, a autem w klasie off-road – Terracan.


Do sukcesu samochodów tej firmy przyczynia si? z pewno?ci? te? korzystny stosunek ceny do jako?ci, oryginalny design pojazdów i stale udoskonalana jako?? produkcji. Niezb?dne badania w kierunku zapewnienia komfortu i poprawy jako?ci pojazdów zarz?dzane s? obecnie z Rüsselsheim. W tym mie?cie Opla w roku 2003 zosta?a otwarta Centrala na Europ?, które mie?ci zarówno europejskie centrum badawcze i rozwojowe, jak i studio projektowe Hyundaia. Pozosta?e studia designu znajduj? si? w Japonii i USA. Stanowi to wielk? zalet?, bowiem w ten sposób Hyundai szybko mo?e dostosowa? swoje modele do konkretnego rynku.


W stanie Alabama w USA otwarty zosta? w roku 2005 zak?ad produkcyjny produkuj?cy ?redniej klasy limuzyn? Sonata. Z ta?my schodzi w tym zak?adzie rocznie do 300.000 pojazdów przeznaczonych na rynek ameryka?ski. Obecnie modele Hyundaia produkowane s? w jedenastu krajach. W roku 2005 zosta?o wyprodukowanych 2,53 miliona pojazdów, z których wi?kszo?? zosta?a sprzedana poza Kore?. Kolejne siedziby zak?adów produkcyjnych Hyundaia w Egipcie, Chinach, Indii, Indonezji, Malezji, Pakistanie, Rosji, Tajwanie, Turcji i Wenezueli s? w planach firmy.

Ekspansja Hyundaia doprowadzi?a w roku 1998 do przej?cia po?udniowokorea?skiego producenta samochodów Kia. Nawi?zywano tak?e wspó?prac? z koncernem Daimler-Chrysler, ale tylko w latach 2001 i 2004. Obecnie Hyundai zalicza si? do siedmiu najwi?kszych producentów samochodów na ?wiecie.


Mehr anzeigen