Przejdź do głównej zawartości
Ze względu na prace konserwacyjne AutoScout24 jest obecnie dostępny tylko w ograniczonym zakresie. Dotyczy to takich funkcji, jak kontakt ze sprzedawcami, logowanie lub zarządzanie pojazdami na sprzedaż.

Wniosek o kartę kierowcy

Karta kierowcy to dokument niezbędny każdemu zawodowemu kierowcy, który prowadzi samochód wyposażony w tachograf rejestrujący czas i przebieg jazdy. O kartę kierowcy muszą ubiegać się wszystkie osoby prowadzące pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a także kierowcy autobusów.

Obowiązek posiadania karty kierowcy został wprowadzony dyrektywą unijną na podstawie art. 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

Wniosek o wydanie karty kierowcy - podstawowe informacje

Karta kierowcy to spersonalizowany dokument mający na celu identyfikację kierowcy, rejestrowanie czasu jazdy oraz zaistniałych zdarzeń drogowych. O kartę wnioskuje jedynie kierowca, a nie zatrudniająca go firma. Występująca o dokument osoba może po jego otrzymaniu ubiegać się o zwrot kosztów wydania karty od swojego pracodawcy. Organem uprawnionym do wydawania karty kierowcy w naszym kraju jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Karta wystawiana jest na pięć lat. Warto jednak pamiętać o tym, że ważność karty kończy się wraz z upływem okresu ważności prawa jazdy. Wydanie karty poprzedzone jest poprawnym wypełnieniem wniosku, a następnie przesłaniem go wraz z kompletem wymaganych załączników na adres Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej PWPW.

Jak wypełnić wniosek o wydanie karty kierowcy?

Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wydrukowanie dostępnego na stronie PWPW formularza, wypełnienie go i odesłanie z kompletem wymaganych załączników w formie tradycyjnej, pocztowej bądź przesyłki kurierskiej. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą złożyć wniosek przez internet, dołączając zeskanowane dokumenty. Formularz wniosku składa się z trzech części. Pierwszą są dane personalne. W odpowiednio oznaczone rubryki należy wpisać imiona, nazwisko i datę oraz miejsce urodzenia osoby wnioskującej o wydanie dokumentu. Wymagane jest także podanie numeru PESEL oraz NIP-u należącego do kierowcy, a nie zatrudniającego go przedsiębiorstwa. W rubryki adresowe wprowadzić należy informacje dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania, zgodne z danymi zawartymi w prawie jazdy. Dane dotyczące numeru telefonów czy adresu mailowego nie są obowiązkowe, ale ich podanie ułatwia kontakt w razie konieczności ewentualnego uzupełnienia podanych informacji. Druga część formularza przeznaczona jest na dane dotyczące prawa jazdy. Niezbędne jest podanie wszystkich posiadanych kategorii aktualnego prawa jazdy. W formularzu musi być umieszczona także nazwa organu, który wydał prawo jazdy oraz data ważności dokumentu. W ostatniej, trzeciej części kierowca wnioskuje o pierwsze wydanie karty. W przypadku wniosku o wznowienie czy wymianę dokumentu niezbędne jest podanie powodu.

Wniosek o wydanie karty kierowcy - niezbędne dokumenty

Do czytelnie i poprawnie wypełnionego formularza należy dołączyć wymagane dokumenty. Niezbędna będzie kopia prawa jazdy w skali 2:1. Kserokopie rewersu i awersu dokumentu należy umieścić na oddzielnych, białych kartkach papieru. Obowiązkowym załącznikiem jest także aktualna fotografia kierowcy, wykonana w formacie 3,5 cm x 4,5 cm. Zdjęcie powinno przedstawiać lewy półprofil z odsłoniętym uchem, umieszczony na jasnym tle. Dołączoną do formularza fotografię należy na odwrocie czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem kierowcy ubiegającego się o kartę. Koniecznym uzupełnieniem wniosku jest także oryginał lub kserokopia dowodu wpłaty. Wiąże się to z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko kierowcy oraz jego PESEL lub NIP. Okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu wynosi do 26 dni. W razie nieścisłości, braków lub błędów w wypełnieniu formularza Państwowa Komisja Papierów Wartościowych może zwrócić wniosek. Na jego uzupełnienie kierowca ma 21 dni od chwili otrzymania powiadomienia. Poprawiony wniosek przesyła się na adres PWPW z adnotacją STC KOREKTA, bez konieczności wnoszenia ponownej opłaty. Status wniosku sprawdzać można na stronie internetowej Wytwórni. Karta kierowcy dostarczana jest za pośrednictwem poczty na adres podany we wniosku. Jeśli dokument nie zostanie odebrany przez adresata, poczta zwróci przesyłkę do nadawcy, a karta kierowcy zostanie zniszczona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych po trzech miesiącach od daty wysłania.

Zagubiona lub skradziona karta kierowcy

Karta kierowcy to jeden z podstawowych dokumentów osób prowadzących pojazdy wyposażone w tachografy. Co należy zrobić, jeśli karta zostanie skradziona lub uszkodzona? W świetle obowiązujących procedur wadliwą kartę należy odesłać listem poleconym bezpośrednio do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, dołączając wypełniony wniosek o wydanie nowej karty kierowcy. W przypadku kradzieży lub zaginięcia dokumentu, fakt ten należy jak najszybciej zgłosić policji w kraju, w którym kierowca aktualnie przebywa. Prowadzenie samochodu bez karty możliwe jest przez okres 15 dni, pod warunkiem, że kierowca posiada potwierdzone przez policję zgłoszenie zagubienia bądź kradzieży dokumentu. Podczas kontroli drogowej honorowane jest także zgłoszenie utraty karty do PWPW, z dołączoną kopią złożonego wniosku potwierdzającego wystąpienie o wydanie duplikatu. Kierowcom, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów grożą kary finansowe w wysokości do 1000 zł. Jeżeli kierowca podróżujący bez karty jest pracownikiem firmy, z wysoką karą (nawet 5000 zł) musi liczyć się jego pracodawca. Aby ustrzec się błędów, a co za tym idzie - wydłużenia okresu oczekiwania na dokument, warto zapoznać się ze wszystkimi procedurami obowiązującymi podczas składania wniosku o wydanie karty kierowcy.

Wszystkie produkty

Jak ograniczony jest czas pracy kierowców?

Porady · Elektronika

Obsługa tachografu cyfrowego

Porady · Elektronika

Czujniki parkowania - niezbędne w dużych miastach?

Porady · Elektronika
Pokaż więcej